Communityleden

 

De community bestaat uit bekwame en ondernemende professionals die samen een katalysator voor integrale duurzaamheid zijn. Zo maken we betekenisvolle impact. Maak kennis met de communityleden van UCo.

People Excellence

Voor bijvoorbeeld de gemeente Utrecht zijn wij als projectleider en adviseur betrokken bij de circulaire gebiedsontwikkeling Berlijnplein in Leidsche Rijn. Hier werken RAUM, DePlaatsmaker en gemeente Utrecht samen aan een vernieuwend (cultureel) programma rond De Toekomst van de Stad. Na de eerste fase van pionieren met tijdelijke gebouwen, wordt nu gewerkt aan de volgende fase: de permanentere gebouwen en publieke ruimtes, waar de ambities van een groeiend aantal makers en organisaties een plek krijgen. De ontwikkeling van het gebied met de bijbehorende gebouwen en het culturele programma lopen parallel en in co-creatie met alle betrokkenen. Het doel is een 100% circulair programma te realiseren. De energietransitie is de grootste cultuurveranderingen van deze tijd, die we met passie ondersteunen vanuit onze ervaring in organisatie- en cultuurontwikkeling. Vanuit EnergieStudent zetten we ondernemende studenten in om de energietransitie te versnellen met de ambitie om onze leefomgeving groener, duurzamer en socialer te maken. Vanuit People Excellence richten begeleiden we organisaties die hun mensen écht centraal willen zetten waardoor hun organisatie in beweging wordt gebracht. 

BLAUW

 Wij zijn BLAUW people driven architecture!

Ons bureau gaat in de allereerste plaats over mensen. Het werken met, voor en door mensen, staat altijd centraal. BLAUW People driven architecture is een hecht team van architecten, een ieder met zijn eigen specifieke kennis, vaardigheden en achtergrond.

We werken gezamenlijk, procesgericht aan onze opgaves. Deze horizontale manier van werken maakt dat iedereen zich, verbonden voelt met en eigenaar van, het werk dat we leveren. Het samenwerken, als team, met onze partners en onze opdrachtgevers inspireert, verbindt en zorgt ervoor dat er efficiënt en goed werk wordt geleverd.

BLAUW focust zich op conceptontwikkeling, binnenstedelijke woningbouwopgaves en transformaties. Hier ligt onze meerwaarde en niet onbelangrijk ons plezier in het werk. We koppelen de maatschappelijke kracht en de identiteit van een plek aan ons werkveld, architectuur en landschap. Dit gebeurt niet na elkaar, maar in synergie met elkaar. Op deze manier wordt de identiteit van de plek versterkt. Het gaat over het hanteren / gebruiken / uitdrukken van het volledige potentieel van een plek, het gaat over mensen.

Blix

WE LOVE PEOPLE

BLIX Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 2009. BLIX helpt zon- en windenergieprojecten op land of water realiseren. Het is onze missie om de energietransitie te versnellen. Dit doen we door samen met enthousiaste en excellente teams projecten te optimaliseren met diensten als inkoop- en verkoopbegeleiding, interim management, ontwikkeling, contractering, bouw-, omgeving- en projectmanagement, strategisch en financieel advies.

Circular Landscapes

Bij UCo vinden we een inspirerende werkomgeving met groene collega bedrijven, waar energieneutraal werken de norm is. Dichtbij het centraal station, reizen wij meestal met de trein. Overige CO2 uitstoot compenseren we met de aankoop van CO2 credits. Al meer dan 25 jaar werk ik, landschapsarchitect Pieter Veen, aan de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied. Sinds 2015 richt ik mij met Circular Landscapes helemaal op de circulaire economie. Deze biedt immers enorme uitdagingen én kansen voor het landschap. En ze kan mensen opnieuw verbinden met hun omgeving. Ik help ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden om (samen) duurzame plannen te maken en deze ook tot uitvoering te brengen. De verduurzaming van onze voedselvoorziening heeft daarbij mijn bijzondere interesse, van stadslandbouw tot regionale voedselstrategie.

Except

Except Integrated Sustainability begeleidt bedrijven, steden, projecten en overheden op het pad naar vooruitstrevende verduurzaming. Samen werken we aan pionierende strategieën, innovaties, ontwerp en actieplannen. Ons doel? Een bloeiende toekomst voor mensen, de omgeving, investeringen, met als resultaat meerwaarde voor iedereen voor de lange en korte termijn. De afgelopen -bijna- twintig jaar leggen we de lat van duurzame ontwikkeling steeds een stukje hoger.

Als initiators van UCo zijn we ontzettend trots op ons nieuwe plekje. Trots op de duurzaamheidsdoelstellingen die we in dit monumentale pand realiseren. Trots op de community die we hier opbouwen. De eerste stap, in 2011, zetten we in ons eentje. De volgende stappen zetten we graag samen.

Frank van Berkum

Ik begeleid samenwerking van mensen en organisaties in ruimtelijke vraagstukken (water, milieu, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling) en in internationale samenwerking. Vaak betreft het (project)teamontwikkeling, organisatie-ontwikkeling, of samenwerking van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Ik ben opgeleid als weg- en waterbouwer en jurist. In de afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt in Nederland, elders in Europa, in Afrika en Azië. Daarbij heb ik ervaren dat er vrijwel altijd goede inhoudelijke oplossingen mogelijk zijn, maar dat vooral de menselijke samenwerking bepaalt of die oplossingen duurzaam zijn. Sleutelfactoren: het (willen) bijdragen aan een gezamenlijk doel, en plaats voor de eigenheid van de betrokken mensen en organisaties.

Het tot stand komen van deze duurzame samenwerking begeleid ik

Inenergie

InEnergie is een netwerkorganisatie van ervaren experts die samen duurzame energieprojecten ontwikkelen. We weten welke energieoplossingen realistisch zijn en we helpen organisaties investeren in een groene toekomst. We bieden opdrachtgevers ondersteuning bij het managen, ontwikkelen, exploiteren en financieren van duurzame energieprojecten. InEnergie adviseert over het concreet en haalbaar maken van projecten, maar kan ook ontzorgen door zelf oplossingen te realiseren en duurzame energiesystemen te exploiteren.

Hoe vindt een drink- of afvalwaterbedrijf die ene innovatie ontwikkeld door een start-up ergens op de wereld? En hoe schatten ze die vervolgens op waarde? Hoe kan die ene start-up met een nieuwe waterontzoutingstechnologie aan tafel komen bij reuzen zoals Shell en Coca Cola? Dit is exact waar wij van Isle ons begeven. Wij zijn de wereldwijde onafhankelijke ‘makelaar’ en adviseur van innovatieve milieu- en watertechnologie. Ons team in Nederland is onderdeel van een wereldwijd team van engineers en consultants met een diepe kennis van milieu- en watertechnologie en een ijzersterk netwerk in de municipale en industriële sector, over alle continenten.

Isle

Hoe vindt een drink- of afvalwaterbedrijf die specifieke innovatie die ergens in de wereld door een start-up is ontwikkeld? En hoe evalueren ze vervolgens de technologie? Hoe komt die ene start-up met een nieuwe waterontziltingstechnologie aan tafel met giganten als Shell en Coca Cola? Dit is precies waar wij bij Isle om de hoek komen kijken. Wij zijn de wereldwijde onafhankelijke ‘broker’ en consultant van innovatieve milieu- en watertechnologie. Ons team in Nederland maakt deel uit van een wereldwijd team van ingenieurs en consultants met een diepgaande kennis van milieu- en watertechnologie en een sterk netwerk in de gemeentelijke en industriële sector, op alle continenten.

OAK

Onze leef-, woon- en werkomgeving beter, mooier en toekomstbestendiger maken. Dat willen we bij OAK. En we doen dit samen met andere mensen, zij aan zij met de opdrachtgever.

Daar ligt onze inspiratie en ons commitment. OAK ondersteunt op een actieve manier bij het waarmaken van ambities op het gebied van water, natuur en parken.

We werken aan cruciale thema’s als klimaatadaptatie, natuurherstel & biodiversiteit, leefbare & vitale steden en waterveiligheid. En we doen dit voor overheden, private partijen en ngo’s.

Recycling Netwerk

Recycling Netwerk werkt aan structurele oplossingen voor een zo duurzaam mogelijke omgang met materialen. Een echte circulaire economie kan alleen bestaan wanneer producenten hun verantwoordelijkheid nemen voor de volledige levenscyclus van de producten die ze op de markt brengen. Zo hebben wij ons met succes verzet tegen het afschaffen van het Nederlandse statiegeld op grote plastic flessen. Andere thema’s waar we aan werken zijn o.a. verpakkingen, zwerfafval en recycling van tapijten.

The Missing Link

Met onze duidelijke visie op een duurzame wereld en ons jonge, enthousiaste team passen wij perfect binnen de Utrechtse Community voor pioniers. The Missing Link is een adviesbureau voor erfgoed en ruimte. Wij zetten de identiteit van een plek in voor gebiedsontwikkeling. Dat doen we door het verhaal van de plek aan de ambitie voor de toekomst te verbinden. Via een beproefde methode zetten we de kracht van de lokale identiteit in voor gebiedsontwikkeling, beleidsontwikkeling, citymarketing en placemaking.

Brokkenmákers

Brokkenmákers realiseert concrete circulaire projecten en helpt je bij de transitie naar een circulaire werkwijze. We duiken met je in het duurzaamheidsvraagstuk van jouw organisatie en werken met elkaar én in de keten aan een structureel, impactvol en zichtbaar resultaat. Zo besparen we jaar in jaar uit tonnen materiaal, CO2 en energie. Dit doen we samen, zodat de opgedane kennis en ervaring binnen de organisatie blijft. Wel zo duurzaam.

Vraagstukken waar Brokkenmákers aan werkt, zijn onder andere:

  • Hoe zet ik mijn reststroom waardevol in én hoe kan ik afval in de toekomst voorkomen?
  • Hoe kan ik (productie)processen- en ketens circulair inrichten voor een toekomstbestendige organisatie?
  • Welke circulaire businessmodellen passen bij mijn organisatie en klanten?
  • Hoe stel ik een afwegingskader op en pas ik deze toe voor het maken van voor integrale duurzame beslissingen?

VVM

De VVM is hét netwerk van milieuprofessionals waar aanstormend duurzaam talent en ervaren krachten in het milieuvak elkaar ontmoeten. We stimuleren kennisontwikkeling, debat en intercollegiale contacten via onder meer Tijdschrift Milieu, Tijdschrift Lucht, themabijeenkomsten, congressen en cursussen.

Onze leden hebben zeer uiteenlopende achtergronden: van ingenieurs, chemici en natuurkundigen tot milieukundigen en van RO’ers, planologen en verkeerskundigen tot juristen, psychologen en communicatiedeskundigen. Ze werken in bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Juist die variatie aan duurzame denkers en doeners maakt de VVM tot een inspirerend platform. Actieve leden treffen elkaar in één van de 20 secties rond thema’s als biodiversiteit, klimaat & energie, water etc.

Het VVM bureau zorgt ervoor dat leden zich vooral met de inhoud en het netwerken kunnen bezighouden. Wij regelen de (financiële) administratie, de organisatie van bijeenkomsten en de promotie.

Beyond Now

Beyond Now is een fris bedrijf met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in (concept)ontwikkeling, procesmanagement en visiestudies in de woningmarkt. Onze speerpunten zijn groen, gezond en gastvrij en de betekenis die een prettige woonomgeving kan hebben voor mensen en daarmee voor de samenleving als geheel. Daarbij werken we vrijwel altijd vraaggestuurd en in cocreatie.

What’s in a name… Wij laten ons niet beperken door de gebruikelijke kaders, vastgeroeste patronen en bestaande oplossingen van vandaag de dag. Dus niet: zo doen we het nooit, maar wel: hoe kan het dan? Bijvoorbeeld door de kansen die nieuwe trends bieden aan te grijpen voor alternatieve businessmodellen, de koppeling te maken met andere sectoren en de gevoelswaarden naast de ratio een plek te geven. Zo helpen wij gemeenten, beleggers, corporaties, projectontwikkelaars, zorgorganisaties  om meer haalbaar en meer mogelijk te maken. En met en voor consumenten realiseren we woningen en woonomgevingen die hun harten echt sneller doen.

Thaesis

Thaesis werkt aan strategieën en voor organisaties in de mediasector en creatieve industrie, in sociale sectoren als zorg, welzijn en educatie, en in de financiële sector. Ook zijn we actief in mobiliteit, agro en energie. Samen met onze opdrachtgevers en met oog voor het maatschappelijk perspectief formuleren wij strategieën,  ontwerpen wij organisaties en versnellen wij innovaties. Zo dragen wij bij aan het versterken van journalistiek, het creëren van kansen door opleiding en ontwikkeling, en het investeren in duurzaamheid.

Energie van Utrecht

In de provincie Utrecht werken veel energiecoöperaties en -initiatieven aan de transitie naar een klimaat neutrale energievoorziening. In het klimaatakkoord staat een streven naar 50% lokaal eigendom bij grootschalig duurzame opwekprojecten. Zo worden de lasten en lusten van energieopwek eerlijk verdeeld. Lokale energiecoöperaties zijn de aangewezen organisaties om lokaal eigenaarschap en zeggenschap te realiseren.

Het streven naar klimaatneutraal en de daarbij horende energietransitie in onze regio vraagt om een professionele aanpak en samenwerking. Energie van Utrecht is tot stand gekomen op initiatief van een twintigtal lokale energiecoöperaties in nauwe samenwerking met de provincie en biedt de aangesloten coöperaties en initiatieven een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast heeft Energie van Utrecht een Projectbureau dat de leden adviseert en ondersteunt bij alle aspecten die van belang zijn bij het versnellen en realiseren van de coöperatieve energietransitie: van overleg en lobby richting de overheid en politiek tot het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, deskundig advies en projectmanagement van duurzame energieprojecten.

Horizonteer

Het is de missie van Horizonteer om ondernemers te helpen hun toekomstdromen te realiseren, met betrekking tot een duurzame, sociale en gezonde wereld. Zo helpen wij bedrijven de balans te vinden tussen mens, planeet en winst. Waarbij we geloven dat een gezond en winstgevend bedrijf een voorwaarde is om de wereld te verbeteren.

Op het gebied van duurzaamheid en circulariteit helpen we momenteel al een aantal bedrijven. Van meubelfabrikanten, duurzame bedrijfskleding tot dieselaggregaten, door samen de strategie te bepalen én concrete stappen te zetten naar nieuwe producten en diensten.

» Lees hier meer over de aanpak van Horizonteer

Wij helpen bedrijven door innovatie aan te jagen en kijken naar wat gebruikers willen en testen dit snel. Zo kunnen we in een korte tijd waarde toevoegen voor de gebruiker en zo voor onze klant. Dit doen wij door aannames direct in kaart brengen om deze snel te testen, waarmee wij vervolgens het product of dienst helpen te ontwikkelen.

Daarnaast staat opleiding en leren centraal in het bedrijf. We besteden om de week iedere vrijdag aan opleiding voor al onze werknemers en zijn daarnaast continue bezig met “on-the-job” leren. Je zou kunnen zeggen dat we daarmee 20% van onze tijd investeren in de groei van de werknemers.

Samen realiseren we op die manier ondernemersideeën met een gestructureerde aanpak en onbevangen nieuwsgierigheid.

Sustenuto

Sustenuto is een strategisch adviesbureau dat organisaties helpt een verschil te maken in de samenleving door duurzaamheid te integreren in het hart van hun bedrijfsvoering.

Onze ervaren coaches gebruiken een unieke methode om duurzame strategieën te ontwikkelen en actieplannen te implementeren die tot tastbare resultaten leiden. Verder adviseren we organisaties over de circulariteit van hun producten en bouwen we authentieke merken via pakkende duurzaamheidscommunicatie.

Ons dochterbedrijf C2C Platform beoordeelt producten en begeleidt bedrijven doorheen het Cradle to Cradle Certified®-certificeringsproces. Als Groep stomen we organisaties klaar voor de toekomst terwijl ze positief bijdragen aan de maatschappij.

Bureau BB & Studio Dousi

Bureau BB en Studio Dousi creëren Interieur Projecten voor Wonen, Werken, Horeca en Retail.

Wij zijn 2 zelfstandige ontwerpers en realiseren projecten van A tot Z: van concept tot realisatie.

De projecten waar wij aan werken hebben behoefte aan frisse ideeën, optimalisatie en creativiteit. Voor ons staat duurzaamheid voorop. Wij werken met zoveel mogelijk circulaire materialen. Een betere leefomgeving, mooier en duurzamer, daar doen we het voor.

Energie-U

Wij zijn Energie-U: een groep betrokken Utrechters die al vanaf 2010 stadgenoten belangeloos en gratis helpen met het besparen en opwekken van energie. Wij komen bij de mensen thuis en afhankelijk van hun behoeftes leveren wij hun passende hulp op maat. Wij bieden een breed scala aan diensten en services. Energieambassadeurs, energiecoaches, energieklussers, adviseurs voor energieopwekking, warmtescans, ontwikkelen en onderhouden van buurtparticipatie.

In de afgelopen jaren hebben wij ons ook ontwikkeld als een belangrijke gesprekspartner en uitvoerder van verschillende energievraagstukken. Onze opdrachtgevers bestaan uit Gemeente Utrecht, woningcorporaties en energiebedrijven.

Onlangs openden we het eerste zonneveld in de gemeente Utrecht, op de Meijewetering. Het volgende project is in ontwikkeling: zonne-eilanden op de Haarrijnse Plas, tien keer groter dan het eerste. Ook zijn we in 2016 begonnen met Buurtstroom: coöperatieve zonnedaken waar buurtbewoners in investeren en van profiteren.

En we werken mee aan het aardgasvrij worden van Utrecht. We steunen bewonersgroepen in buurten én praten met gemeente, corporaties, Stedin en Eneco over hoe het per buurt het beste georganiseerd en ingericht kan worden.

Stadsbreed actief, altijd met, voor en door Utrechters, voor de hele energietransitie, met alles wat daarbij nodig is. Iedere vrijdag zijn we in UCo, bovenaan de witte trap.